Partner strategiczny

Mistrzostwa Małopolski Polanka Wielka PUMPTRACK

Polanka Wielka - Regulamin zawodów BMX  PUMPTRACK   Mistrzostwa Małopolski

24 października 2021 roku 

 1. Organizator:

Klub Sportowy AQUILA Wadowice; ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Stryszów 30 przy współudziale Gminy Polanka Wielka. Zgłoszenia do zawodów na dole regulaminu.

Dyrektor wyścigu: Tomasz Kramarczyk ; kom. 513 020 023;  e-mail:  

Termin: 24 października 2021 roku (niedziela)

Miejsce zawodów: Pumptrack Polanka Wielka

 

2. Klasa wyścigu: Wyścig jest umieszczony w Kalendarzu Imprez MZKol.

 

3. Uczestnictwo, zgłoszenia i opłata startowa:

Puchary i dyplomy zostaną wręczone zarówno zawodnikom licencjonowanym i nielicencjonowanym. 

Zgodnie z regulaminem MZKol tytuły mistrzów Małopolski zostaną przyznane tylko zawodnikom zrzeszonych w w MZKol.  zawodach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie (juniorzy, juniorzy młodsi i młodzicy są obowiązani do ich okazania) oraz zawodnicy nielicencjonowani. Nielicencjonowani zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach. Zawodnicy muszą posiadać odpowiedni sprzęt: - sprawny dowolny rower, kask, pełne rękawiczki z palcami, zalecane długie spodnie i koszulę z długimi rękawami,

 

Zgłoszenie wszystkich zawodników licencjonowanych drogą mailową na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym: rafal.makowski@gmail.com. Zawodnicy kategorii junior i młodsi są zobowiązani do przesłania skanu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu kolarskiego lekarskim o ile termin ważności zaświadczenia nie został wprowadzony do systemu licencyjnego PZKol.

Zawodnicy są zwolnieni z opłat startowych jeżeli zgłoszą się do dnia 21.10. Po tym terminie obowiązuje wpisowe zgodne z taryfikatorem PZKol. Do uregulowania na miejscu.

 

4. Biuro wyścigu:

Biuro zawodów: mieścić się będzie na terenie zawodów i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 11:00 do zakończenia zawodów.

 

5. Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się w dniu zawodów w godz: 12,00 – 13,30.

Podczas trwania wyścigów trenowanie jest zabronione.

 

6. Sposób rozegrania zawodów, klasyfikacja i bonifikaty:

Zawody zostaną rozegrane na dowolnych rowerach we wszystkich kategoriach:

- w męskich kategoriach wiekowych 6-8 lat; 9-12 lat; 13-15 lat; 16-18 lat; 19 lat i starsi.

- w żeńskich kategoriach dziewczęta w wieku 6-12 lat startują z chłopcami o jedną kategorię wiekową niżej, dziewczęta 17 lat i starsze utworzą osobna kategorię.

Zawodnicy nielicencjonowani -kat. 9 – 12 lat oraz 16 lat i starsi.

Zawodnicy dokonują dwóch przejazdów, z których lepszy liczy się do wyników końcowych. Trzech najlepszych zawodników z każdej grupy licencjonowanych kwalifikuje się do finału. W finale zawodnicy dokonają jednego przejazdu, który zadecyduje o zwycięstwie. W finale w przypadku upadku lub awarii roweru można powtórzyć bieg.

Wszyscy zawodnicy będą klasyfikowani w zawodach. W Mistrzostwach Małopolski sklasyfikowani będą zawodnicy posiadający licencję Narodowych związków kolarskich.

 

7. Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  puchary i dyplomy.

 

8. Ceremonia dekoracji:

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.

Zgodnie z art. 1.2.112 Przepisów Sportowych do dekoracji mają obowiązek  zgłosić się trzej pierwsi  zawodnicy w każdej kategorii wiekowej.

 

9. Kary:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

 

10. Program minutowy:

godz. 10,45                          - odprawa służb zabezpieczających
godz. 11,00 – 12,30           - wydawanie numerów startowych, przyjmowanie zgłoszeń

godz. 12,00 – 13,30           - obowiązkowy trening                     
godz. 14,00                          - eliminacje                         
godz. 15,00                          - finały

15 min po zakończeniu zawodów - dekoracja

 

11. Zasady finansowania:

Zawodnicy są zwolnieni z opłaty startowej jeśli zgłoszą się do 21.10. Organizator nie przewiduje żadnych kosztów dodatkowych dla zawodników. Po tym terminie obowiązują należności za wpisy zgodnie z taryfikatorem PZKol. Do uregulowania w dniu zawodów.

 

12. Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na stronie organizatora http://www.aquila.org.pl i na stronie Komisji BMX i  Kolarstwa Zjazdowego PZKol  http://www.dh4x.pl.

 

14. Komisji sędziowska:

     Sędzia Główny i Komisja Sędziowska będą delegowany przez Kolegium Sędziów MZKol.

 

15. Wykaz szpitali:

Szpital Powiatowy 32-600 Oświęcim, Wysokie Brzegi 4, Telefon33 844 82 00

 

16. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol

Obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów),  i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Każdy uczestnik zawodów musi podpisać, co jest równoznaczne z akceptacją, oświadczenia o polityce prywatności RODO.

Zawodnicy i wszystkie osoby towarzyszące zobowiązane do przestrzegania przepisów sanitarnych

związanych z epidemią Covid 19 w szczególności do używania masek ochronnych.

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.

  

Zgłoszenie

Do zawodów BMX  PUMPTRACK  Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski

24 października 2021 roku Polanka Wielka


Do zgłoszenia należy dołączyć:

- zawodnicy: juniorzy i młodsi także skan karty zdrowia z ważnym badaniem lekarskim o ile termin ważności zaświadczenia nie został wprowadzony do systemu licencyjnego PZKol

 

Zgłoszenie i skany należy przesłać na adres: rafal.makowski@gmail.com do 21.10.2021. Po tym terminie zgłoszenia i wpisowe można uregulować w biurze zawodów.