Partner strategiczny

Puchar Polski Pump Track-25 września 2022. Rzyki

Regulamin zawodów

Puchar Polski Pump Track #4

25 września 2022 (niedziela) roku Rzyki k. Andrychów


1.            Organizator:

Klub Sportowy AQUILA Wadowice Małopolska; ul. Legionów 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Stryszów 30

We współpracy z Ośrodkiem "Czarny Groń”

Kierownik wyścigu:  Andrzej  Kramarczyk tel. 798-754-226 ,

Termin: 25 września 2022 roku (niedziela)

Miejsce zawodów: Pump track, Osiedle Praciaki 90, Rzyki34-125, Magiczna Osada

Zgłoszenia:info@rewosport.pl,

Pomiar czasu: firma RewoSport

 

2.            Klasa wyścigu:

                Zawody są  umieszczone w Kalendarzu PZKol jak Puchar Polski Pump track #4

 

3.            Uczestnictwo, zgłoszenia i opłata startowa:

Punkty do Pucharu Polski zostaną przyznane tylko zawodnikom licencjonowanym narodowości polskiej. W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania lekarskie (juniorzy i młodsi są obowiązani do ich okazania) oraz zawodnicy nielicencjonowani. Nielicencjonowani zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach. Zawodnicy muszą posiadać odpowiedni sprzęt: - sprawny rower BMX lub MTB z co najmniej jednym hamulcem, kask, pełne rękawiczki z palcami, zalecane długie spodnie i koszula z długimi rękawami.

 

Zgłoszenie wszystkich zawodników licencjonowanych drogą mailową na formularzu zgłoszeniowym. 

 

4.            Biuro wyścigu:

Biuro zawodów: mieścić się będzie na terenie zawodów i czynne będzie w dniu zawodów od godz. 09:30 do zkończenia zawodów.

 

5.            Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po kontroli licencji, zakończeniu wszystkich formalności rejestracyjnych i wydaniu numerów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się w dniu zawodów w godz: 9,45 – 11,30 w kolejności:

grup wiekowych:                do 10 lat                              

do 12 lat              

                                               13-18 lat              

                                               18 lat i starsi        

Podczas trwania zawodów trenowanie jest zabronione.

 

6.            Sposób rozegrania zawodów, klasyfikacja:

                Kategorie:

Zawodnicy licencjonowani  (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem: promesa (do 10 lat) żacy, młodzicy, juniorzy młodsi,  juniorzy + elita, mastersi;

Zawodnicy nielicencjonowani (rowery BMX i MTB) chłopcy i dziewczęta razem:  do 6 lat, 7-10 lat, 11-15 lat, 16 lat i starsi.

Zawodnicy dokonują dwóch przejazdów, z których lepszy liczy się do wyników końcowych.

 

7.            Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  puchary i dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

 

8.            Ceremonia dekoracji:

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.

Do dekoracji mają obowiązek  zgłosić się trzej pierwsi  zawodnicy w każdej kategorii wiekowej.

 

9.            Kary:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

 

10.          Program minutowy:

godz. 09,30                          - odprawa służb zabezpieczających
godz. 09,30 – 10,45           - wydawanie numerów startowych, przyjmowanie zgłoszeń

godz. 9,45 – 11,30              - obowiązkowy trening                     
godz. 10,45                          - pierwszy bieg                    
godz. 12,45                          - drugi bieg

15 min po zakończeniu zawodów - dekoracja

 

11.        Zasady finansowania:

Zawodnicy do 10 roku życia są zwolnieni z opłaty startowej pozostali 30 PLN płatne w biurze zawodów.

Cała kwota uzyskana z wpisowego zostanie przekazana na leczenie dzieci chorych na SMA.

 

12.          Wyniki

Wyniki zostaną opublikowane na stronach: PZKol http://www.pzkol.pl.;  organizatora http://www.aquila.org.pl i na stronie Komisji BMX oraz  Kolarstwa Zjazdowego PZKol  http://www.dh4x.pl.

 

14.          Komisji sędziowska:

Sędzia Główny będzie delegowany przez Kolegium Sędziów PZKol,  pozostali sędziowie będą delegowani przez Kolegium Sędziów MZKol.

 

15.          Wykaz szpitali:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice;

                (+48) 516-269-376            

 

16.          Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.

Obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu

z Organizatorem zawodów.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów),  i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.

Uczestnicy zawodów są obowiązani do ubezpieczenia się we własnym zakresie. 

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Każdy uczestnik zawodów uczestnicząc w zawodach akceptuje przepisy o polityce prywatności RODO.

Zawodnicy i wszystkie osoby towarzyszące zobowiązane do przestrzegania przepisów sanitarnych

związanych z epidemią Covid 19. 

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.

 Partner Strategiczny wydarzenia: