Partner strategiczny

Regulamin M500 – edycja 2022

Partnerem wydarzenia jest Województwo Małopolska.
Pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa małopolskiego- Witolda Kozłowskiego.

REGULAMIN ULTRAMARATONU KOLARSKIEGO MAŁOPOLSKA 500-KA

 

ORGANIZATOR

KS AQUILA Peleton Wadowice         

    

 1. KOMITET ORGANIZACYJNY

Komandor – Artur Byrski

Sędzia Główny – Bogusław Porzuczek

Kierownik Biura Zawodów – Katarzyna Batek-Byrska

 

 1. TERMIN

16-17 lipca 2022 godz. 7:00

 1. BAZA ULTRAMARATONU

Camping Czartak – Gorzeń Górny.

 

 1.      CEL ULTRAMARATONU

– Popularyzacja kolarstwa szosowego i turystyki rowerowej

– Sprawdzenie wytrzymałości zawodników w długodystansowej jeździe na rowerze

– Promocja miejscowości oraz terenów Małopolski przez które przebiega trasa przejazdu

– Marketing i promocja sponsorów oraz organizatorów punktów kontrolnych

– Uzyskanie przez zawodników punktów rankingowych w PPUltra.

 

 1. TRASA

Długość trasy wynosi 508 km z sumą przewyższeń 6120 m. Trasa wyścigu poprowadzona jest utwardzonymi drogami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi i gminnymi oraz drogami dla rowerów na terenie województwa małopolskiego. Trasa poprowadzona jest w formie pętli ze startem i metą w tym samym miejscu oraz zlokalizowanymi na niej punktami kontrolnymi. Szczegółowy przebieg trasy oraz ślad do pobrania w zakładce TRASA.

 

Trasa 500:

Start – (0 km) Gorzeń Górny

PK1 –

PK2 –

PK3 –

PK4 –

PK5 –

PK6 –

Meta – (504 km) Gorzeń Górny

 

 1. UCZESTNICTWO

Zgłoszenia należy dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego umieszczonego w zakładce ZAPISY. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego należy uiścić opłatę rejestracyjną (do 7 dni od daty wypełnienia formularza). Do 20.06.2022 należy uiścić opłatę startową. Warunkiem dopuszczenia do startu jest: ukończone 18 lat, złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność, oraz braku przeciwwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w zawodach sportowych (Zał.1), złożenie pisemnego oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i możliwości wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych imprezy (Zał.2) oraz uregulowanie opłaty rejestracyjnej i opłaty startowej. Brak terminowo uregulowanych opłat skutkuje  przesunięciem zawodnika na listę startową rezerwową, a następnie usunięciem z listy startowej rezerwowej. Lista startowa zostaje zamknięta po osiągnięciu limitu w pełni opłaconych zgłoszeń.

 1. KATEGORIE STARTOWE

Trasa 500 km – limit zawodników: 100 osób.

Open – zawodnik może poruszać się w grupie z innymi zawodnikami biorącymi udział w wyścigu. Kategoria punktowana w Pucharze Polski Ultra. Kategoria bez podziału na płeć zawodników.

Solo – zawodnik porusza się indywidualnie utrzymując odstęp 100 m od pozostałych zawodników w trakcie jazdy. Kategoria punktowana w Pucharze Polski Ultra. Kategoria bez podziału na płeć zawodników.

Team – zawodnik porusza się indywidualnie lub w grupie, posiada dodatkowe własne wsparcie na trasie. Kategoria punktowana w Pucharze Polski Ultra. Kategoria bez podziału na płeć zawodników.

Kobiety – kategoria biorąca pod uwagę płeć zawodników startujących w kategorii Open, Solo i Team.

Mężczyźni – kategoria biorąca pod uwagę płeć zawodników startujących w kategorii Open, Solo i Team.

 1. OPŁATY

Dystans 500 km

Opłata rejestracyjna – 60 zł (Uiszczana do 7 dni od daty wypełnienia formularza zgłoszeniowego.)

Opłata startowa –       290 zł (Uiszczana do 16.05.2022)

340 zł (Uiszczana od 17.05.2022 do 20.06.2022)

 

Opłata rejestracyjna jest opłatą bezwzględnie bezzwrotną, bez możliwości przeniesienia jej na inną osobę biorącą udział w zawodach. Nie jest częścią opłaty startowej.

Opłata startowa może być zwrócona osobie wpłacającej na jej pisemny wniosek wraz z deklaracją rezygnacji z uczestnictwa w zawodach (wniosek złożony drogą elektroniczną do 20.06.2022). Opłata startowa może zostać przeniesiona na inną osobę startującą w zawodach na pisemny wniosek osoby wpłacającej po złożeniu przez nią deklaracji rezygnacji z udziału w zawodach i wskazaniu osoby na którą opłata startowa zostaje przeniesiona (wniosek złożony do 30.06.2022).

Osoba na którą dokonano przeniesienia opłaty startowej od innego zawodnika rezygnującego z udziału w zawodach zobowiązana jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego i uiszczenia opłaty rejestracyjnej.

Wpłat należy dokonywać na konto bankowe:

Artur Byrski, ul. Złota 34, Rudze

Nr konta 32 2030 0045 1130 0000 1611 5370

Tytuł wpłaty:       M500 – Imię Nazwisko zawodnika

 

 1. WYPOSAŻENIE

Obowiązkowe: Kask sztywny. Oświetlenie przednie / tylne. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość. Telefon komórkowy (nr podany przy rejestracji).

Zalecane: Kamizelka odblaskowa. Folia NRC.

 1. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA

– Pakiet startowy (numer startowy, worek na przepak, upominki od sponsorów).

– Wsparcie żywieniowe na wyznaczonych punktach kontrolnych znajdujących się na trasie.

– Gorący posiłek na Dużym Punkcie Kontrolnym (DPK), oraz na mecie zawodów.

– Możliwość nadania przepaku na Duży Punkt Kontrolny (DPK) oraz odbiór na mecie rzeczy pozostawionych w przepaku na Dużym Punkcie Kontrolnym (DPK). Elektroniczny ślad trasy do urządzeń GPS dostępny na stronie internetowej.

– Nadajnik GPS na czas trwania zawodów.

– Transmisja rywalizacji on-line na stronie internetowej (śledzenie nadajników GPS).

– Pamiątkowy medal dla każdego uczestnika zawodów, który przejechał cały dystans.

– Pamiątkowe puchary za miejsca 1-3 w kategoriach: Kobiety, Mężczyźni.

 

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Zawodnicy startują w zawodach na rowerach sprawnych technicznie, napędzanych siłą własnych mięśni, bez wspomagania elektrycznego, z numerem startowym przytwierdzonym do roweru w widocznym miejscu, posiadając wyposażenie obowiązkowe oraz nadajnik GPS dostarczony przez organizatora.

Każdy uczestnik zawodów otrzymuje przed startem nadajnik GPS do monitorowania jego przejazdu, który zobowiązany jest zwrócić po przyjeździe na metę.

Sposób zainstalowania nadajnika GPS jest uzgadniany z każdym zawodnikiem indywidualnie przed startem.

W trakcie instalowania nadajnika GPS sprawdzany jest stan techniczny roweru oraz wyposażenie obowiązkowe zawodników.

Istnieje bezwzględny zakaz ingerencji w nadajniki GPS przez zawodników i osoby trzecie.

Rozpoczęcie rywalizacji sportowej odbywa się według harmonogramu zawodów.

Zawodnicy startują o ściśle określonej godzinie podanej na liście startowej dostępnej na stronie internetowej organizatora.

Istnieje bezwzględny zakaz rozpoczęcia rywalizacji sportowej na trasie wcześniej, niż czas określony na liście startowej podanej przez organizatora.

W przypadku spóźnienia się zawodnika na start zostanie on dopuszczony do rywalizacji sportowej przez organizatora niezwłocznie, nie kolidując jednocześnie ze startem innych zawodników.

W przypadku spóźnienia się zawodnika na start jego czas naliczany jest od momentu jego planowanego startu według listy startowej, a nie faktycznego przejechania linii startu.

Kolejność startu według kategorii startowych: Open, Solo, Team.

Kolejność startu zawodników w poszczególnych kategoriach startowych: w pierwszej kolejności zawodnicy bez punktów w Pucharze Polski Ultra, następnie kolejno według ilości punktów w Pucharze Polski Ultra narastająco.

Organizator może uczynić odstępstwo od zasady kolejności startu zawodników w poszczególnych grupach startowych.

Liczebność grupy startowej w kategorii Open wynosi 6 osób.

Odstęp czasowy między grupami startowymi w kategorii Open wynosi 5 minut.

W kategorii Open po przejechaniu linii startu zawodnicy nie są ściśle przypisani do określonych grup startowych.

W kategorii Solo zawodnicy startują indywidualnie w 1-minutowych odstępach czasowych.

W kategorii Team zawodnicy startują w 1-minutowych odstępach czasowych.

Limit czasowy na przejechanie trasy 500 km wynosi 35 godzin (licząc od planowanego startu zawodnika według listy startowej).

Zawody odbywają się w otwartym ruchu drogowym – wszystkich uczestników zawodów obowiązuje bezwzględne przestrzeganie Prawa o ruch drogowym.

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji sportowej czuwa  komandor, sędzia główny, sędziowie pomocniczy, kierownik biura zawodów oraz obsługa punktów kontrolnych.

Zawodnicy poruszają się po wyznaczonej przez organizatora trasie.

Zawodnicy nie mogą korzystać w trakcie trwania wyścigu ze zorganizowanej pomocy osób trzecich.

Zawodnicy mogą korzystać z istniejącej infrastruktury sklepów, lokali gastronomicznych, stacji benzynowych, serwisów, hoteli, itp. w celu nabycia produktów spożywczych, naprawy roweru, skorzystania z noclegu, itp.

W przypadku opuszczenia trasy wyznaczonej przez organizatora należy na nią powrócić w miejscu jej opuszczenia.

W przypadku opuszczenia trasy wyznaczonej przez organizatora na czas dłuższy niż 30 minut należy powiadomić o tym organizatora podając powód i przewidywany czas powrotu na trasę.

W przypadku znacznego oddalenia od tego miejsca zawodnik może powrócić na trasę wyścigu przy pomocy osób trzecich, lub skorzystać z transportu publicznego o czym zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie organizatora.

Każdy zawodnik ma obowiązek potwierdzenia swojej obecności na wszystkich punktach kontrolnych zorganizowanych na trasie poprzez przekazanie informacji o swojej obecności obsłudze Punktu Kontrolnego.

Ilość punktów kontrolnych, czas ich otwarcia oraz świadczenia dla zawodników na poszczególnych punktach kontrolnych ustala organizator.

Każdy zawodnik po ukończeniu zawodów na dystansie 500 km otrzymuje punkty w klasyfikacji Pucharu Polski Ultra w poszczególnych kategoriach startowych..

Ilość punktów w przyznawanych zawodnikowi do klasyfikacji Pucharu Polski Ultra jest uzależniona od czasu przejazdu trasy, jaki uzyskał.

Punkty do klasyfikacji w Pucharze Polski Ultra nalicza organizator Pucharu Polski Ultra.

Małopolska 500-ka (dystans 500 km) jest jedną z imprez sportowych dających kwalifikację do startu W Bałtyk-Bieszczady Tour.

Aby uzyskać kwalifikację do Bałtyk-Bieszczady Tour należy ukończyć zawody w limicie czasowym.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną lub kierownika PK niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich jak również za szkody wyrządzone wobec uczestników i osób trzecich

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

W przypadku złamania zasad zawartych w regulaminie zawodnik podlega karze – wykaz kar zał. 3.

Kary nakładane na zawodnika mogą być sumowane.

Zawodnik ma prawo odwołania się od decyzji przyznania mu kary bezpośrednio po przyjeździe na metę informując o tym sędziego głównego, kierownika biura zawodów lub komandora maratonu.

Zawody odbędą się bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

W przypadku wprowadzenia zaostrzeń przeciwepidemicznych, a także w celu zapewnienia bezpieczeństwa zawodnikom oraz obsłudze organizator może wprowadzić następujące zmiany w organizacji imprezy sportowej:

-zmniejszenie grup startowych w kategorii startowej Open wraz z zakazem poruszania się na trasie w grupach większych, niż grupy startowe;

-zwiększenie odstępów czasowych w trakcie startu zawodników we wszystkich kategoriach startowych;

-przesunięcie zawodników z kategorii startowych Open i Team do kategorii startowej Solo wraz ze zwiększeniem odstępów czasowych w trakcie startu zawodników;

-przeprowadzenie zawodów sportowych w innym terminie;

-przeprowadzenie zawodów sportowych w formie indywidualnego treningu długodystansowego z zapisem śladu przejazdu na własnym, dowolnym odbiorniku gps z przesłaniem śladu do organizatora (termin ustala organizator) – wyłączone z punktacji w Pucharze Polski Ultra;

-odwołanie zawodów.

Organizator nie zwraca kosztów poniesionych przez zawodników w przypadku wprowadzenia zmian organizacyjnych w formule imprezy sportowej po dniu 20.06.2022.

Wszelkie zmiany i informacje publikowane są w formie „Komunikatu Technicznego” na stronie internetowej peletonwadowice.pl oraz na profilu fb Małopolska 500-ka.

Każdy uczestnik zawodów ma prawo do przeglądania, poprawiania, zmieniania lub usunięcia swoich danych osobowych kierując swoje żądanie do organizatora imprezy sportowej z zastrzeżeniem sytuacji, gdy dane (zwłaszcza wizerunkowe) zostały udostępnione już mediom.

Organizator imprezy sportowej nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonywane przez innych uczestników imprezy oraz osoby postronne bez zgody właścicieli wizerunku.

Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Wszystkich uczestników zawodów obowiązują oddzielne regulaminy obiektów, w których przebywają w trakcie trwania zawodów (regulamin p.poż., regulamin korzystania z obiektu, itp.).

Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Formularz Zgłoszeniowy potwierdza, że zaznajomił się w pełni z Regulaminem Zawodów wraz z załącznikami, rozumie jego treść i  akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

 

 

ZAŁ. 1

OŚWIADCZENIE O STARCIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ LEKARSKICH

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/a, oświadczam że mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w ultramaratonie kolarskim Małopolska 500-ka odbywającym się w dniach 16-17.07.2022, oraz nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do udziału w nim. Startuję na własną odpowiedzialność i jestem świadomy/a ryzyka związanego z udziałem w Małopolskiej 500-ce. W pełni odpowiadam za szkody wyrządzone przeze mnie w trakcie trwania Małopolskiej 500-ki. Nie będę wnosił żadnych roszczeń do organizatora Małopolskiej 500-ki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód na moim mieniu i zdrowiu w trakcie trwania Małopolskiej 500-ki.

……………………………………………………………………………………….

(data i podpis)

Brak zdjęć w galerii