Partner strategiczny

Regulamin Mistrzostw Polski PUMPTRACK

Regulamin Mistrzostw Polski PUMPTRACK 

8 maja 2021 (sobota) Nisko

Patronat Burmistrza Gminy i Miasta Nisko

  

1. Miejsce i termin zawodów, Organizator:

Zawody są organizowane przez:

Urząd Gminy i Miasta Nisko

Klub Sportowy Lotto Aquila Wadowice; 34-146 Stryszów;  Stryszów 30

Dyrektor zawodów: Adam Kozłowski, tel. kom.  660 458 350; e-mail: koa@o2.pl
Dyrektor Sportowy: Andrzej Kramarczyk tel. kom. 798 754 226;  e-mail : andrzejkramar@gmail.com

Zawody odbędą się w dniu 8 maja 2021 roku (sobota).

Miejsce zawodów:  Tor Pumptrack, Nisko

   

2. Klasa wyścigu i klasyfikacje:

Zawody są Mistrzostwami Polski w konkurencji pump-track i zostaną przyznane tytuły Mistrzów Polski w konkurencji kobiet i mężczyzn w kategoriach: mastersi, elita, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy, żacy.

Prowadzona będzie także klasyfikacja klubowa z kategorii MP. Pierwszy zawodnik otrzymuje 10 pkt. 2 zaw. 8 pkt.  3 zaw. 6 pkt .4 zaw. 4 pkt. 5 zaw. 3 pkt. 6 zaw. 2 pkt. pozostali po 1 pkt. Do końcowej klasyfikacji klubowej zaliczane będą wyniki maksymalnie 6 zawodników danego klubu w danej konkurencji.


   

3. Biuro wyścigu:

Biuro zawodów: mieścić się będzie: na terenie zawodów i czynne będzie w dniu 8 maja 2021  (sobota) od godz. 9:00 do zakończenia zawodów.

   

 4. Uczestnictwo:

W zawodach mogą wziąć udział zawodniczki i zawodnicy kategorii:

1. masters

2. elita

3. juniorzy  (17-18 lat).

4 . juniorzy młodsi (15-16 lat)

5. młodzicy (13-14 lat)

6. żacy (11-12 lat)

8. dzieci (5 – 10 lat).

posiadający ważne licencje kolarskie i ważne badania oraz posiadania odpowiedniego sprzętu: - roweru ze sprawnym co najmniej hamulcem tylnym, kask, pełne rękawiczki z palcami i którzy wezmą udział w obowiązkowych treningach;

oraz zawodnicy nielicencjonowani (dopuszczalne rowery mtb):

  

Zawody zostaną rozegrane w formule open w kategoriach

1. kategoria do – 10 lat

2. kategoria 11 – 14 lat

3. kategoria ponad 15 lat

Zawodnicy niepełnoletni muszą przedstawić zgodę rodziców na udział w zawodach.

   

5. Zgłoszenia i opłata startowa:

Zgłoszenia wszystkich zawodników licencjonowanych tylko droga mailową na wypełnionym formularzu zgłoszeniowym: rafal.makowski@gmail.com wraz z potwierdzeniem wpisowego. Zawodnicy kategorii junior i młodsi są zobowiązani do przesłania skanu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu kolarskiego lekarskim o ile termin ważności zaświadczenia nie został wprowadzony do systemu licencyjnego PZKol.

   

Lista startowa zostanie opublikowana na stronie organizatora (http://www.aquila.org.pl/) i na stronie Komisji BMX i  Kolarstwa Zjazdowego PZKol  http://www.dh4x.pl/.

   

1 termin do dnia 24.04.2021 r.

Elita - 20 PLN,  U23 - 18 PLN, juniorzy - 15 PLN, juniorzy młodsi - 10 PLN, młodzicy -  0 PLN, żacy  - 0 PLN,  nielicencjonowani -  10 PLN, Mastersi 30 PLN.

   

2 termin do dnia 30.04. 2021 r.

Elita - 40 PLN,  U23 - 36 PLN, juniorzy - 30 PLN, juniorzy młodsi - 20 PLN, młodzicy -  0 PLN, żacy  - 0 PLN,  nielicencjonowani -  20 PLN Mastersi 60zl.

   

Po tych terminach zgłoszenia nie będą przyjmowane. Zgłoszenia zawodników miejscowych (nielicencjonowanych) w dniu zawodów.

Wpisowe prosimy wpłacać na konto: 

K.S. AQUILA Wadowice

34-100 Wadowice, ul. Legionów 24

85 2030 0045 1110 0000 0081 4830

   

6. Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wyłącznie po wydaniu numerów, które zawodnicy otrzymają w biurze zawodów. Podczas treningu zawodnik musi mieć tabliczkę z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odbędą się w dniu zawodów: o godz: 9,30 – 10,30

Podczas trwania zawodów trenowanie jest zabronione.

   

 7. Sposób rozegrania zawodów:

Zgodnie z przepisami PZKol. Każdy uczestnik dokona dwa przejazdy. Do końcowej klasyfikacji będzie brany lepszy uzyskany czas. Zawodnicy oczekują na start z jedną stopą na ziemi, a drugą na pedale, z ramieniem korby skierowanym w dół.

   

8. Nagrody:

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymają  puchary i dyplomy oraz nagrody rzeczowe.  Zawodnicy licencjonowani otrzymają tytuł Mistrzów Polski w danej kategorii, medale i koszulki

   

9. Ceremonia dekoracji:

Ceremonia dekoracji odbędzie się 15 min po zakończeniu zawodów.

   

10. Kary:

W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

   

11. Program minutowy:

godz. 8,30                          - odprawa służb zabezpieczających
godz. 9,00 - 10,00             - wydawanie numerów startowych

godz. 9.30 - 10,30             - obowiązkowy trening                 

godz. 10,45                        - oficjalne otwarcie Mistrzostw
godz. 11,00                        - finały                
15 min po zakończeniu zawodów - dekoracja

   

12.  Skład Komisji Sędziowskiej:

Zgodnie z przepisami PZKol

   

13. Wykaz szpitali:

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 1,

tel.  15 841 67 32.

   

14. Postanowienia końcowe:

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZKol

Obowiązują przepisy antydopingowe PZKol.

We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem zawodów.

Każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.

Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialność ich opiekunów),  i nie mogą z tego tytułu wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.

Każdy zawodnik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń sędziów oraz organizatorów, a także do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych, zgodnych z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa, podczas wszystkich wyścigów oraz oficjalnych treningów wyznaczonych przez organizatora zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Zawodnicy i wszystkie osoby towarzyszące zobowiązane do przestrzegania przepisów sanitarnych

związanych z epidemią Covid 19 w szczególności do używania masek ochronnych.

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.

     

Zgłoszenie do

Mistrzostw Polski BMX  PUMPTRACK 

8 maja 2021 (sobota) Nisko

 

UCI ID: _____________________________________________________________________________________________________


Nazwisko i imię: ____________________________________________________________________________________________


Klub: _______________________________________________________________________________________________________

  

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- skan potwierdzenia opłaty startowej, 

- zawodnicy: juniorzy i młodsi także skan karty zdrowia z ważnym badaniem lekarskim o ile termin ważności zaświadczenia nie został wprowadzony do systemu licencyjnego PZKol

     

Zgłoszenie i skany należy przesłać na adres: rafal.makowski@gmail.com