Partner strategiczny

20.05.2023- Rajd Rowerowy Wadowice. Regulamin

20.05.2023 roku w Wadowicach odb?dzie si? Szosowy Rajd Rowerowy na dystansie 200 kilometr?w. 

Poni?ej regulamin imprezy. Wi?cej informacji wkr?tce.Regulamin

1.      Organizator.

Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego
im. Jana Paw?a II w Krakowie


przy wsp??pracy z:

KS Aquila Peleton Wadowice
Ul. Lwowska 24
34-100 Wadowice

 

2.      Czas i miejsce.

20.05.2023 godzina 8:00

Wadowice

 

3.      Dystans i limit czasowy.

211 km  ;  13,5 h

 

4.      Trasa.

Wadowice-Kalwaria Zebrzydowska-Lanckorona-Su?kowice-My?lenice-Gd?w-Niegowi?-Chor?gwica-?wi?tniki G?rne-Mogilany-Skawina-??czany-M?tk?w-Zator- Wadowice.

Link do trasy: https://ridewithgps.com/routes/42586412

 

5.      Op?ata za pakiet ?ywieniowy.

70  z?

Nr konta: 32 2030 0045 1130 0000 1611 5370

 

6.      Zg?oszenia.

Zapisy  przyjmowane s? do 16.05.2023 pod linkiem:

https://brevety.pl/brevet/59

 

7.      Harmonogram.

6:00-7-30 Biuro zawod?w ? rejestracja zawodnik?w (Stadion MKS Skawa Wadowice)

7:30-7:50 Przejazd zawodnik?w ze stadionu do centrum miasta.

7:50-8:00 Odprawa techniczna (Rynek Wadowice)

8:00-8:20 Start zawodnik?w podzielonych na grupy

11:00-14:00 Punkt kontrolny Niegowi? - obs?uga zawodnik?w na trasie

14:00-21:50 Biuro zawod?w ? obs?uga zawodnik?w na mecie (Stadion MKS Skawa Wadowice)

 

8.      Warunki i zasady uczestnictwa.

Impreza sportowa jest form? rajdu rowerowego o wyznaczonej trasie i czasie przejazdu ustalonym w g?rnych i dolnych granicach.

Rajd rowerowy odbywa si? po drogach publicznych w otwartym ruchu drogowym niezale?nie od pogody.

Zawodnicy poruszaj? si? po trasie wytyczonej i podanej przez organizatora z mo?liwo?ci? korzystania z dost?pnej infrastruktury zlokalizowanej w jej pobli?u.

Trasa dost?pna jest w linku (p.4) z mo?liwo?ci? ?ci?gni?cia pliku do nawigacji gps.

Zawodnicy poruszaj? si? na trasie  korzystaj?c ze sprawnych rower?w nap?dzanych si?? w?asnych mi??ni wyposa?onych w ?wiat?o tylne i przednie.

Zawodnicy zobowi?zani s? do u?ywania kask?w rowerowych w trakcie jazdy.

Zawodnicy zobowi?zani s? do bezwzgl?dnego przestrzegania polece? organizatora.

Osoby bior?ce udzia? w imprezie sportowej startuj? na w?asn? odpowiedzialno??, ?wiadomi ryzyka zwi?zanego z udzia?em w imprezie sportowej, potwierdzaj? dobry stan zdrowia dopuszczaj?cy ich do d?ugotrwa?ego wysi?ku ? co potwierdzone zostanie w?asnor?cznym podpisem w biurze zawod?w w dniu startu.

Do startu zostan? dopuszczone osoby, kt?re zg?osi?y swoje uczestnictwo za pomoc? formularza zg?oszeniowego (p.6) do 16.05.2022.

Wype?niaj?c formularz zg?oszeniowy zawodnik akceptuje regulamin imprezy sportowej.

Potwierdzenie przejazdu zawodnika nast?puje poprzez wpis s?dziego na karcie przejazdu (Start; Punkt kontrolny; Meta).

Organizator zapewnia ka?demu zawodnikowi: Kart? przejazdu, wy?ywienie na trasie (punkt kontrolny Niegowi?: woda, izotonik, batony, owoce), wy?ywienie na mecie (woda, izotonik, batony, owoce, dro?d??wki), pami?tkowy medal po uko?czeniu przejazdu.