Partner strategiczny

27 i 28 grudnia 2023 - Zimowe Zawody na Trenażerze o Puchar Lasów Państwowych.

REGULAMIN IMPREZY SPORTOWEJ

 

1. Nazwa imprezy: Zimowe Zawody na Trenażerze o Puchar Lasów Państwowych

2. Organizator:  KS Aquila Wadowice

3. Partner imprezy sportowej: Lasy Państwowe

4. Termin: 27.12.2023 godz. od 18:00 ? 21:00

                   28.12.2023 od godz. 10:00 -12:00

5. Miejsce: Kalwaria Zebrzydowska, Rynek 14 (wej?cie od ul. 3 Maja) ? Klub Fitnes Impuls.

6. Cel imprezy: Popularyzacja zdrowego stylu ?ycie, popularyzacja jazdy na trena?erze rowerowym, sprawdzenie wydolno?ci organizmu.

7. Zasady przeprowadzenia zawod?w:

-uczestnicy zawod?w bior? udzia? w pr?bie wydolno?ciowej przeprowadzanej na trena?erze rowerowym.

- Ka?da pr?ba wydolno?ciowa trwa 30 sekund.

- W trakcie pr?by wydolno?ciowej pomiarowi podlega ?rednia moc (Watt) generowana przez zawodnika w trakcie trwania wysi?ku.

- Ka?dy uczestnik ma prawo do dw?ch pr?b w trakcie zawod?w.

- Do klasyfikacji ko?cowej brany jest pod uwag? lepszy wynik uzyskany przez zawodnika w trakcie dw?ch pr?b wydolno?ciowych.

- Zawodnicy bior? udzia? w zawodach indywidualnie wg kolejno?ci zg?osze?.

- Klasyfikacja ko?cowa zawodnik?w b?dzie przeprowadzona z podzia?em na kategorie startowe:

KAT. M??czy?ni (do 16 lat, 17-24 lata, powy?ej 25 lat)

KAT. Kobiety ((do 16 lat, 17-24 lata, powy?ej 25 lat))

- Nagrody przyznawane s? zawodnikom za pierwsze trzy miejsca uzyskane w ka?dej z kategorii startowych

- Dla zwyci?zc?w dyplomy, medale, Puchary i nagrody zegarki firmy Timemasters


G??wny Partner Wydarzenia: