Partner strategiczny

Aquila - podsumowanie sezonu z kolarzami grupy AQUILA PELETON

Aquila Wadowice podsumowa?a kolarski sezon 2022. Szosowcy maj? ju? plany na 2023 rok. W spotkaniu uczestniczyli m.in prezes KS Aquila Wadowice Andrzej Kramarczyk oraz szef sekcji Aquila Peleton Artur Byrski. Rozdano te? pierwsze nagrody i wyr??nienia.
  

 Ubieg?oroczny kolarski sezon dla zawodnik?w jak i dzia?aczy Klubu Sportowego Aquila Wadowice, jak i dzia?aj?cej w tym klubie sekcji Peleton by? dosy? intensywny. I to zar?wno pod wzgl?dem udzia?u w zawodach jak i w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych.


W ubieg?ym roku Klub Sportowy Aquila Wadowice zorganizowa? m.in.: Mistrzostwa ?wiata U16 w Wadowicach, Mistrzostwa Polski w trialu rowerowym w Ochotnicy G?rnej, Puchar Polski Pumptrack w Polance Wielkiej, Fina? Pucharu Polski na Czarnym Groniu (gmina Andrych?w), Ultramaraton na dystansie 500 km ? Ma?opolska 500-tka, Rajd na Gro? Jana Paw?a II, Wy?cig na czas PONIKIEW TIME Trial oraz akcje charytatywne.

 

Podczas spotkania podsumowuj?cego kolarski sezon, kt?re odby?o si? w sobot? 21 stycznia br. w kawiarni Galicjanka w Parku Miejskim w Wadowicach, wr?czono wyr??nienia i nagrody w postaci sportowych zegark?w cz?onkom Aquili Peleton Wadowice. To pierwsza grupa nagrodzonych z wadowickiej Aquili.


Za wybitne osi?gni?cia sportowe w Ultramaratonach kolarskich oraz za zaanga?owanie w organizacj? imprez kolarskich wyr??nienie otrzyma? Artur Byrski


Za wieloletnie promowanie kolarstwa d?ugodystansowego wyr??niony zosta? Bogus?aw Porzuczek


Za zaanga?owanie w promocj? Klubu Peleton Aquila Wadowice wyr??nienie otrzyma? Rafa? ?liwa


Za wybitne osi?gni?cia sportowe w Ultramaratonach kolarskich Sezon 2022 wyr??nieni zostali: Pawe? Chwa?a oraz Pawe? Mamcarczyk


Za szczeg?lne zaanga?owanie w organizacji ma?opolskiej 500-tki wyr??niony zosta? Filip Pasternak.

 

A jakie s? plany Aquli Peleton na rok 2023?


- Pierwszym, priorytetowym i najwa?niejszym celem sezonu b?dzie wystawienie ekipy na najstarszy wy?cig kolarski, kt?ry jest wr?cz legend? i celem wszystkich ultrakolarzy: Paris-Brest-Paris. Kilku Peletonowicz?w zna ju? smak tej rozgrywanej co cztery lata imprezy. Tak wi?c b?d? przynajmniej 4 starty w imprezach kwalifikacyjnych do PBP, oraz inne ultramaratony (Ultra Duch Puszczy, Tour de Silesia, Pi?kny Wsch?d, Pier?cie? Tysi?ca Jezior?). Z pewno?ci? pojawimy si? te? na innych wy?cigach kolarskich (wy?cigi ze startu wsp?lnego i indywidualne jazdy na czas, a tak?e na zawodach mtb).

Do kalendarza startowego mo?ecie dopisa? Ma?opolsk? 500-k? i Ponikiew Time Trial. Nowo?ci? w tym roku b?dzie Brevet 200, kt?ry odb?dzie si? w maju i b?dzie jedn? z kwalifikacji do PBP. Rozszerzamy tak?e Peleton Challenge o inne gminy ? informuj? wadowiccy szosowcy.