Partner strategiczny

Pracowity wrzesie? dla AQUILI Wadowice

   Ogromnym zainteresowaniem cieszy? si?, sk?adaj?cy si? z czterech konkurencji, Rajd Rowerowy na Gro? ?w. Jana Paw?a II. Ta impreza sportowo-rekreacyjna, zorganizowana przez Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. ?w. Jana Paw?a II oraz KS AQUILA Wadowice Sekcja Peleton, by?a jedn? z wielu, w kt?rych we wrze?niu uczestniczyli zawodnicy i dzia?acze wadowickiej AQUILI.

   Miesi?c wrzesie? jest bardzo pracowity dla Klubu Sportowego AQUILA Wadowice. W tym miesi?cu nagromadzi?o si? sporo zawod?w i imprez sportowo-rekreacyjnych z udzia?em zawodnik?w i dzia?aczy Klubu Sportowego Aquila Wadowice.


   I tak, 9 wrze?nia br. w lubelskim BikeParku odby?y si? Mistrzostwa Polski w BMX ze startu wsp?lnego. W?r?d kilkudziesi?ciu zawodnik?w, kt?rzy rywalizowali w swoich kategoriach wiekowych, wzi??o udzia? r?wnie? kilku reprezentant?w Aquili Wadowice, kt?rzy zaj?li miejsca w pierwszej pi?tce.  W mi?dzy czasie najm?odszy zawodnik Aquili Wadowice Igor Nikliborc startowa? na zawodach w mi?dzynarodowej obsadzie w Czechach.

    Kolejnym wydarzeniem sportowym i organizacyjnym by? tradycyjny Rajd Rowerowy na Gro? ?w. Jana Paw?a II, kt?ry cieszy? si? ogromnym zainteresowaniem. Organizatorami  rowerowej imprezy byli: Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. ?w. Jana Paw?a II oraz KS AQUILA Wadowice Sekcja Peleton, a dyrektorem zawod?w zosta? Artur Byrski.


  W ramach tej sportowo-rekreacyjnej imprezy, kt?ra odby?a si? w sobot?, 16 wrze?nia br. na terenach Jaroszowic-Zbywacz?wki i Ponikwi, przeprowadzono cztery kolarskie konkurencje.

  Jedn? z konkurencji by? Rajd Turystyczny, w kt?rym na trasie rowerowej VeloSkawa wzi?li udzia? najm?odsi uczestnicy wraz ze swoimi rodzicami.

  Drug? konkurencj? by?a Jazda na czas na dystansie 4,5 km, zorganizowana na drodze powiatowej z Czartaka do Ponikwi. W klasyfikacji dzieci podium nale?a?o do Igora Nikliborca, Ingi Byrskiej oraz Nadii Byrskiej. W?r?d pa? tryumfowa?a El?bieta ?ata, druga by?a Hanna Strzebo?ska, a miejsce trzecie zaj??a Anna Nikliborc. Z kolei w kategorii m??czyzn pierwsze miejsce zdoby? Adam Karama?ski, miejsce drugie zaj?? Wies?aw ?ata, a miejsce trzecie przypad?o dla Zbigniewa Bednarza.

   Nast?pn? konkurencj? by? Wyjazd na Gro? ?w. Jana Paw?a II dowolnie wybran? tras?, na rowerach BMX oraz elektrycznych.


  Czwart? konkurencj? by?a ?sma edycja wy?cigu Ponikiew Time Trial, przeznaczonego dla zawodnik?w bardziej zaawansowanych. 6,5-kilometrow? tras? wzd?u? Ponikiewki pod g?rk?  o ?rednim nachyleniu 3 %, spo?r?d blisko 70-ciu zawodnik?w, najszybciej pokonali:
- kat. M open: 1. SKAR?Y?SKI Mateusz, 2. NIEWIDOK Wojciech, 3. WRO?YNA Rafa?
- kat. K open: 1. KALMAN Joanna, 2. SZAFRANIEC Sylwia, 3. BRZOZOWSKA-WICHEREK Ewa
- kat. 50+: 1. SZAFRANIEC Piotr, 2. STOK?OSA Jaros?aw, 3. KLACZAK Bogus?aw

  Najlepszy wynik w?r?d zawodnik?w KS Aquila Peleton Wadowice osi?gn?? Pawe? Mamcarczyk doje?d?aj?c na met? na 6. pozycji w klasyfikacji generalnej.

     

FOTOGALERIA ? Rowerowa sobota z Aquli?

   

- W mi?dzyczasie zosta?em zaproszony w roli prelegenta na Europejsk? Konferencj? Sportu i Turystyki, kt?ra zostanie zorganizowana w dniach 26 ? 27 wrze?nia br. pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy ? poinformowa? prezes Klubu Sportowego Aquila Wadowice Andrzej Kramarczyk.


  Natomiast ju? w najbli?sz? sobot? 23 wrze?nia br. czekaj? nas Mistrzostwa Polski w konkurencji pumptrack, kt?re odb?d? si? w wojew?dztwie ??dzkim. 


  Termin pumptrackowych Mistrzostw Polski nie jest jednak najszcz??liwszy dla wadowickiej Aquili, poniewa? w najbli?sz? niedziel? 24 wrze?nia br. w Polance Wielkiej odb?dzie si? czwarta runda Pucharu Polski w Pumptrack, kt?rej wsp??organizatorem jest Aquila Wadowice.


   Nast?pna impreza zaplanowana jest na 30 wrze?nia br. w Twardorzeczce, w gminie Lipowa. Odb?dzie si? tam Mi?dzynarodowy Puchar Polski "Pumptrack".

  Ostatnia z zaplanowanych imprez odb?dzie si? 14 pa?dziernika br. w Magicznej Osadzie na Czarnym Groniu w Rzykach zostan? przeprowadzone: pi?ta runda Pucharu Polski Pumptrack oraz  Mi?dzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Ma?opolski. Organizatorami zawod?w b?d?: Klub Sportowy Aquila Wadowice oraz Miejski O?rodek Sportu w Ja?le.

 - Nawi?zuj?c do konkurencji pumptrack, mog? powiedzie?, i? cieszy mnie powstaj?cy  w Wadowicach przy ?cie?ce rowerowej VeloSkawa tor pumptrackowy. My?l?, ?e ten obiekt b?dzie dobrze wybudowany, poniewa? z tego, co zauwa?y?em, buduj? go moi ?starzy? zawodnicy. Jest dobra koncepcja tego kompleksu, jak r?wnie? dobra lokalizacja. Jeszcze jest jedna dobra wiadomo??. By? mo?e powstanie taka szk??ka kolarska w zakresie BMX oraz rower?w g?rskich. B?dzie ona przeznaczona dla dzieci ze szk?? podstawowych, kt?re nie uczestnicz? w ?adnych klubach, nie maj? licencji, a chc? zdobywa? kolarskie umiej?tno?ci. Na pierwszych uczestnik?w rowerowej szk??ki czeka ju? 10 profesjonalnych rower?w oraz 10 kask?w rowerowych ? powiedzia? Andrzej Kramarczyk, prezes Klubu Sportowego Aquila Wadowice.