Partner strategiczny

Prezes klubu AQUILA, Andrzej Kramarczyk, na II Europejskiej Konferencji Sportu i Turystyki.

Prezes klubu AQUILA, Andrzej Kramarczyk, na II Europejskiej Konferencji Sportu i Turystyki: Wp?yw Inicjatyw Rz?dowych na Rozw?j M?odzie?y w Sporcie

Prezes klubu AQUILA, Andrzej Kramarczyk, mia? zaszczyt uczestniczy? w II Europejskiej Konferencji Sportu i Turystyki, gdzie wzi?? udzia? w g??wnym panelu, kt?ry transmitowany by? na ?ywo przez telewizj? Polsat. W gronie wybitnych sportowc?w i dzia?aczy, Andrzej Kramarczyk bra? udzia? w dyskusji dotycz?cej kluczowego pytania: "Jakie inicjatywy i programy rz?dowe oraz samorz?dowe mog? korzystnie wp?ywa? na rozw?j m?odzie?y w dziedzinie sportu?"

To zaproszenie by?o jak najbardziej zas?u?one, bior?c pod uwag? imponuj?cy dorobek Andrzeja Kramarczyka. W rankingu trener?w z okazji 100-lecia Polskiego Zwi?zku Kolarskiego (PZKol) zaj?? on pierwsze miejsce. To presti?owe wyr??nienie stanowi potwierdzenie jego wyj?tkowych kompetencji i nieocenionego wk?adu w rozw?j polskiego sportu.

Nale?y r?wnie? podkre?li?, ?e podopieczni Andrzeja Kramarczyka osi?gn?li niezwyk?e sukcesy, zdobywaj?c ??cznie a? 42 medale na Mistrzostwach ?wiata i Europy. To wyj?tkowe osi?gni?cie ?wiadczy nie tylko o umiej?tno?ciach samego trenera, ale tak?e o znacz?cym wp?ywie jego pracy na rozwijaj?ce si? talenty m?odych sportowc?w.

W trakcie II Europejskiej Konferencji Sportu i Turystyki, Andrzej Kramarczyk mia? okazj? podzieli? si? swoimi bogatymi do?wiadczeniami i wiedz?, kt?ra mo?e pom?c w dalszym doskonaleniu program?w i inicjatyw wspieraj?cych rozw?j m?odzie?y w sporcie. 


Autor tekstu: 
Rzecznik Prasowy KS AQUILA Redaktor B. Szpila