Partner strategiczny

Pumptrack w Palczowicach: reprezentanci Aquili Wadowice zdobywaj? medale

W Palczowicach, ko?o Zatora 30.05.2023r. odby? si? pierwszy etap cyklu zawod?w o Mi?dzynarodowy Puchar Polski w Pumptracku. Impreza przyci?gn??a wielu mi?o?nik?w dw?ch k??ek, kt?rzy wzi?li udzia? w emocjonuj?cej rywalizacji.

Warto zwr?ci? uwag? na dobr? postaw? reprezentant?w wadowickiej Aquili, kt?rzy zaprezentowali swoje umiej?tno?ci i zdobyli wiele cennych miejsc. Czeska ekipa z Trzy?ca r?wnie? wykaza?a si? doskona?? form?.

W kategorii do 10 lat w?r?d ch?opc?w pierwsze miejsce zaj?? Igor Nikliborc, a drugie Emili ?ypik. Z kolei w?r?d dziewczyn najlepsza okaza?a si? Zosia Strzebo?ska.

W kategorii ?ak pierwsze miejsce zdoby? Samuel Pan z Trzy?ca, a drugie Bart?omiej Bednarz. W kategorii m?odziczka czwart? pozycj? zaj??a Inga Byrska, a w kategorii m?odzik pierwsze miejsce zaj?? Pan Oliver z Trzy?ca.

W kategorii juniorka m?odsza najlepsza okaza?a si? Helena Sawicka z Krzy?owej, a na trzecim miejscu uplasowa?a si? Hanna Strzebo?ska. W kategorii junior m?odszy pierwsze miejsce zdoby? Dawid Ko?uch z Chotomowa, a drugi by? Wojciech Jurczak.

W kategorii juniorka na pierwszym miejscu znalaz?a si? Olga Biegun z MMS Dendyski, a druga by?a Maja Bednarz. W kategorii U23M zwyci??y? Patryk Lis, a w kategorii U23K najlepsza okaza?a si? Marika Kudra z TS WILGA GOLKOWICE.

W kategorii elita najszybszy okaza? si? Wojciech Gnojek, a w kategorii masters pierwsze miejsce zdoby? Jakub Wicher z Krakowa, a drugi by? Mateusz Strzebo?ski.

Najlepszy czas w kategorii kobiet wykr?ci?a Marika Kudra, a najszybszy z m??czyzn by? Kuba Wicher. W klasyfikacji klubowej zwyci??y?a Aquila Wadowice, na drugim miejscu uplasowa? si? KS Lubo? Skomielna Bia?a, a na trzecim KS Trinec Czechy. Kolejne miejsca zaj?li KS MMS Dendyski, KS Wilga Golkowice i Elemeledudki Racing Team.

Zawody cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem i by?y okazj? do pokazania swoich umiej?tno?ci na rowerze. Czekamy z niecierpliwo?ci? na kolejne etapy cyklu zawod?w o Mi?dzynarodowy Puchar Polski w Pumptracku.