Partner strategiczny

Regulamin - Polanka Wielka Puchar Polski Pumptrack

Regulamin zawod?w  Puchar Polski Pump Track #4

24 wrze?nia 2023 (niedziela) roku Polanka Wielka

1. Organizator:
Klub Sportowy AQUILA Wadowice Ma?opolska; ul. Legion?w 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Strysz?w 30

Przy wsp??udziale Urz?du Gminy Polanka Wielka. 

Dyrektor zawod?w:  Andrzej  Kramarczyk tel. 798 754 226 , e-mail:  andrzejkramar@gmail.com

Termin: 24 wrze?nia 2023 roku (niedziela)

Miejsce zawod?w: Pump Track  Polanka Wielka

Pomiar czasu: firma RewoSport

 

2. Klasa wy?cigu:

Zawody s?  umieszczone w Kalendarzu PZKol jako Puchar Polski Pump track #4

 

3. Zg?oszenia i op?ata startowa:

Zg?oszenie wszystkich zawodnik?w licencjonowanych drog? mailow? na formularzu zg?oszeniowym www.rewosport.pl  do dnia 22.09.23 do godz. 24,00.

Zawodnicy do 10 roku ?ycia s? zwolnieni z op?aty startowej pozostali 20 PLN p?atne w biurze zawod?w.

 

4. Warunki uczestnictwa

W zawodach mog? wzi?? udzia? zawodnicy posiadaj?cy wa?ne licencje kolarskie i wa?ne badania lekarskie oraz zawodnicy nielicencjonowani. Nielicencjonowani zawodnicy niepe?noletni musz? przedstawi? zgod? rodzic?w na udzia? w zawodach a pe?noletni z?o?y? o?wiadczenie o stanie zdrowia oraz o udziale w zawodach na w?asn? odpowiedzialno??. Organizator nie ubezpiecza uczestnik?w. Zawodnicy musz? posiada? odpowiedni sprz?t: - sprawny rower BMX lub MTB z co najmniej jednym hamulcem, kask, zalecane pe?ne r?kawiczki z palcami, d?ugie spodnie i koszula z d?ugimi r?kawami. Obowi?zuj? p?askie peda?y (bez zatrzask?w).

 

5. Biuro zawod?w:

Biuro zawod?w: mie?ci? si? b?dzie na terenie zawod?w i czynne b?dzie w dniu zawod?w od godz. 13:30 do zako?czenia zawod?w.

 

6. Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wy??cznie po kontroli licencji, zako?czeniu wszystkich formalno?ci rejestracyjnych i wydaniu numer?w. Podczas treningu zawodnik musi mie? tabliczk? z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odb?d? si? w dniu zawod?w w godz: 13,30 ? 14,40 w kolejno?ci:

grup wiekowych:  do 12 lat , 13-18 lat , 18 lat i starsi.      

Podczas trwania zawod?w trenowanie jest zabronione.

 

7. Spos?b rozegrania zawod?w, klasyfikacja:

Punkty do Pucharu Polski zostan? przyznane tylko zawodnikom licencjonowanym.

Kategorie:

Zawodnicy licencjonowani  (rowery BMX i MTB) ch?opcy i dziewcz?ta razem: promesa (do 10 lat), osobno dziewcz?ta, osobno ch?opcy ?acy, m?odzicy, juniorzy m?odsi,  juniorzy + elita, mastersi;

Zawodnicy nielicencjonowani (rowery BMX i MTB) ch?opcy i dziewcz?ta razem: do 6 lat, osobno dziewcz?ta osobno ch?opcy 7-10 lat, 11-15 lat, 16 lat i starsi.

Zawodnicy dokonuj? dw?ch przejazd?w, z kt?rych lepszy liczy si? do wynik?w ko?cowych.

 

8. Nagrody:

Zwyci?zcy w poszczeg?lnych kategoriach otrzymaj?  puchary i dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

 

9. Ceremonia dekoracji:

Ceremonia dekoracji odb?dzie si? 15 min po zako?czeniu zawod?w.

Do dekoracji maj? obowi?zek  zg?osi? si? trzej pierwsi  zawodnicy w ka?dej kategorii wiekowej w strojach wy?cigowych (bez nakrycia g?owy i bez roweru).

 

10. Kary:

W zakresie kar obowi?zuj? Przepisy Sportowe UCI i PZKol.

 

11. Program minutowy:

godz. 13,00                  - odprawa s?u?b zabezpieczaj?cych
godz. 13,15 ? 14,30   - wydawanie numer?w startowych, przyjmowanie zg?osze?

godz. 13,30 ? 14,40   - obowi?zkowy trening                     
godz. 14,45                  - pierwszy bieg                    
godz. 16,00                  - drugi bieg

15 min po zako?czeniu zawod?w ? dekoracja

 

12. Wyniki

Wyniki zostan? opublikowane na stronach: PZKol http://www.pzkol.pl.;  organizatora http://www.aquila.org.pl i na stronie Komisji BMX i Kolarstwa Zjazdowego PZKol  http://www.dh4x.pl.

 

13. Komisji s?dziowska:

S?dzia G??wny b?dzie delegowany przez Kolegium S?dzi?w PZKol,  pozostali s?dziowie b?d? delegowani przez Kolegium S?dzi?w MZKol.

 

14. Wykaz szpitali:

ul.  Wysokie Brzegi 4, 32-600 O?wi?cim; telefon: 33 844 82 00

 

15. Postanowienia ko?cowe:

Zawody zostan? rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.

Obowi?zuj? przepisy antydopingowe PZKol.

We wszystkich sprawach nie obj?tych regulaminem decyduje S?dzia G??wny w porozumieniu

z Organizatorem zawod?w.

Zawodnicy bior? udzia? w zawodach na w?asn? odpowiedzialno?? (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialno?? ich opiekun?w) i nie mog? z tego tytu?u wnosi? ?adnych roszcze? w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.

Uczestnicy zawod?w s? obowi?zani do ubezpieczenia si? we w?asnym zakresie. 

Ka?dy zawodnik zobowi?zany jest do stosowania si? do polece? s?dzi?w oraz organizator?w, a tak?e do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci materialnej za sprz?t sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Ka?dy uczestnik zawod?w uczestnicz?c w zawodach akceptuje przepisy o polityce prywatno?ci RODO.

Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostan? na tablicy obok biura zawod?w ? zawodnicy i opiekunowie maj? obowi?zek si? z nimi zapozna?.


Sponsorem G??wnym 4 edycji Pucharu Polski w Polance Wielkiej jest PGE


Partnerem Imprezy by?o LOTTO.