Partner strategiczny

Regulamin - Ponikiew Time Trial oraz Rajd Rowerowy na Gro?

Rajd turystyczno-sportowy Pod Gro? ?w. Jana Paw?aData i Miejsce: 16.09.2023, Zbywacz?wka k. Wadowic

Organizatorzy: Instytut Dialogu Mi?dzykulturowego im. ?w. Jana Paw?a II oraz KS AQUILA Wadowice Sekcja Peleton

Program i konkurencje: Wydarzenie sk?ada si? z 4 etap?w:

I.             Rajd Turystyczny na trasie velo Skawa

II.             Trasa Zbywacz?wka-Ponikiew-Zbywacz?wka z pomiarem czasu na dystansie 4km.

III.          Konkurencja sportowa, rowery MTB i Elektryki. Start Zbywacz?wka-pod Gro? Jana Paw?a II-Sanktuarium ?w. Jana Paw?a II na Groniu (pomiar czasu Ponikiew-Gro?)

IV.          Ponikiew TimeTrial- 6,5km Jazda na czas. Konkurencja sportowa.

Zg?oszenia na - Rajd Rowerowy na Gro?
                            
Ponikiew Time Trial

Wpisowe do imprez rekreacyjno-sportowych (etap I, II, III) ? 10 z? p?atne w biurze
Jazda na czas (etap IV) ? 30 z? p?atne na konto

Wszyscy zg?oszeni w terminie otrzymaj? pami?tkowe medale oraz dyplomy. Pomi?dzy uczestnik?w rozdysponowane b?d? liczne nagrody.

Program godzinowy:

8:00 ? 9:00 weryfikacja zg?osze? i wydawanie nr startowych (Dom Kultury Zbywacz?wka)

9:30 ? Start do etapu I i II

10:30 Start do etapu Mtb i Elektryk

14:30 Start do jazdy indywidualnej na czas

Organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w zale?no?ci od powsta?ej sytuacji. Udzia? w imprezie jest dobrowolny, a uczestnicy startuj? na w?asne ryzyko. Organizatorzy nie ponosz? odpowiedzialno?ci za wyrz?dzone szkody przez uczestnik?w w stosunku do os?b trzecich jak r?wnie? za inne wydarzenia losowe

Dyr. Zawod?w ? Artur Byrski

Z-ca ds. sportu ? Andrzej Kramarczyk

Impreza odb?dzie si? przy wsp??pracy: Urz?du Miasta w Wadowicach oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju So?ectwa Jaroszowice Zbywacz?wka