Partner strategiczny

Regulamin zawod?w Puchar Polski Pump Track #6 14 pa?dziernika 2023 (sobota) - Rzyki ko?o Andrychow

Regulamin zawod?w  Puchar Polski Pump Track #6

14 pa?dziernika 2023 (sobota) roku Rzyki ko?o Andrychowa

 

1.  Organizator:  

Klub Sportowy AQUILA Wadowice Ma?opolska; ul. Legion?w 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Strysz?w 30

Dyrektor zawod?w:  Andrzej  Kramarczyk tel. 798-754-226 , e-mail:  andrzejkramar@gmail.com

Termin: 14 pa?dziernika 2023 roku (sobota)

Miejsce zawod?w: Pump Track Rzyki ko?o Andrychowa,   

Pomiar czasu: firma RewoSport 

1.  Klasa wy?cigu:

Zawody s?  umieszczone w Kalendarzu PZKol jako Puchar Polski Pump Track #6

 

2.  Zg?oszenia i op?ata startowa:

Zg?oszenie wszystkich zawodnik?w licencjonowanych drog? mailow? na formularzu zg?oszeniowym www.rewosport.pl  do dnia 22.09.23 do godz. 24,00.  Zawodnicy do 10 roku ?ycia s? zwolnieni z op?aty startowej pozostali 20 PLN p?atne w biurze zawod?w.  

 

3.  Warunki uczestnictwa

W zawodach mog? wzi?? udzia? zawodnicy posiadaj?cy wa?ne licencje kolarskie i wa?ne badania lekarskie oraz zawodnicy nielicencjonowani. Nielicencjonowani zawodnicy niepe?noletni musz? przedstawi? zgod? rodzic?w na udzia? w zawodach a pe?noletni z?o?y? o?wiadczenie o stanie zdrowia oraz o udziale w zawodach na w?asn? odpowiedzialno??. Organizator nie ubezpiecza uczestnik?w. Zawodnicy musz? posiada? odpowiedni sprz?t: - sprawny rower BMX lub MTB z co najmniej jednym hamulcem, kask, zalecane pe?ne r?kawiczki z palcami, d?ugie spodnie i koszula z d?ugimi r?kawami. Obowi?zuj? p?askie peda?y (bez zatrzask?w).

 

5.     Biuro zawod?w:

Biuro zawod?w: mie?ci? si? b?dzie na terenie zawod?w i czynne b?dzie w dniu zawod?w od godz. 13:30 do zako?czenia zawod?w.

 

6.     Treningi:

Oficjalny trening dozwolony jest wy??cznie po kontroli licencji, zako?czeniu wszystkich formalno?ci rejestracyjnych i wydaniu numer?w. Podczas treningu zawodnik musi mie? tabliczk? z numerem na rowerze. Treningi oficjalne odb?d? si? w dniu zawod?w w godz: 12,30 ? 13,40 w kolejno?ci:

grup wiekowych:  do 12 lat , 13-18 lat , 18 lat i starsi         Podczas trwania zawod?w trenowanie jest zabronione.

 

7.     Spos?b rozegrania zawod?w, klasyfikacja:  

Punkty do Pucharu Polski zostan? przyznane tylko zawodnikom licencjonowanym.Kategorie:

Zawodnicy licencjonowani  (rowery BMX i MTB) ch?opcy i dziewcz?ta razem: promesa (do 10 lat), osobno dziewcz?ta, osobno ch?opcy ?acy, m?odzicy, juniorzy m?odsi,  juniorzy + elita, mastersi;  Zawodnicy nielicencjonowani (rowery BMX i MTB) ch?opcy i dziewcz?ta razem: do 6 lat, osobno dziewcz?ta osobno ch?opcy 7-10 lat, 11-15 lat, 16 lat i starsi.Zawodnicy dokonuj? dw?ch przejazd?w, z kt?rych lepszy liczy si? do wynik?w ko?cowych.  

 

8.     Nagrody:

Zwyci?zcy w poszczeg?lnych kategoriach otrzymaj?  puchary i dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.  

 

9.     Ceremonia dekoracji:  Ceremonia dekoracji odb?dzie si? 15 min po zako?czeniu zawod?w.  

Do dekoracji maj? obowi?zek  zg?osi? si? trzej pierwsi  zawodnicy w ka?dej kategorii wiekowej w strojach wy?cigowych (bez nakrycia g?owy i bez roweru).  

 

10.  Kary:  W zakresie kar obowi?zuj? Przepisy Sportowe UCI i PZKol.  

 

   

11.  Program minutowy:  

godz. 12,00                  - odprawa s?u?b zabezpieczaj?cych

godz. 12,15 ? 13,30 - wydawanie numer?w startowych, przyjmowanie zg?osze?godz. 12,30 ? 13,40  - obowi?zkowy trening                   godz. 13,45        - pierwszy bieg      godz. 15,00         - drugi bieg

15 min po zako?czeniu zawod?w ? dekoracja

 

12.  Wyniki

Wyniki zostan? opublikowane na stronach: PZKol http://www.pzkol.pl.;  organizatora http://www.aquila.org.pl i na stronie Komisji BMX i Kolarstwa Zjazdowego PZKol  http://www.dh4x.pl.

 

13.  Komisji s?dziowska:

S?dzia G??wny b?dzie delegowany przez Kolegium S?dzi?w PZKol,  pozostali s?dziowie b?d? delegowani przez Kolegium S?dzi?w MZKol.

 

14.  Wykaz szpitali: 

34-100 Wadowice, ul.  Karmelicka 5; Tel. 33 872 12 00

 

 

15.  Postanowienia ko?cowe:Zawody zostan? rozegrane zgodnie z przepisami PZKol.Obowi?zuj? przepisy antydopingowe PZKol.  

We wszystkich sprawach nie obj?tych regulaminem decyduje S?dzia G??wny w porozumieniu  z Organizatorem zawod?w.

Zawodnicy bior? udzia? w zawodach na w?asn? odpowiedzialno?? (a zawodnicy do lat 18 na odpowiedzialno?? ich opiekun?w)  i nie mog? z tego tytu?u wnosi? ?adnych roszcze? w stosunku do organizatora, PZKol czy UCI.  Uczestnicy zawod?w s? obowi?zani do ubezpieczenia si? we w?asnym zakresie.   

Ka?dy zawodnik zobowi?zany jest do stosowania si? do polece? s?dzi?w oraz organizator?w, a tak?e do przestrzegania zasad niniejszego regulaminu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci materialnej za sprz?t sportowy ani rzeczy pozostawione bez nadzoru. Ka?dy uczestnik zawod?w uczestnicz?c w zawodach akceptuje przepisy o polityce prywatno?ci RODO.  Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostan? na tablicy obok biura zawod?w ? zawodnicy i opiekunowie maj? obowi?zek si? z nimi zapozna?.

   

Sponsorem G??wnym Fina?u Pucharu Polski w Polance Wielkiej jest PGE