Partner strategiczny

Regulamin zawod?w Pumptrack - Puchar Doliny Karpia

1.      ORGANIZATOR:
Klub Sportowy AQUILA Wadowice Ma?opolska; ul. Legion?w 24, 34-100 Wadowice, adres do   korespondencji: 34-146 Strysz?w 30
oraz Miasto Zator

Miejsce i czas:
21.10.2023, Palczowice k. Zatora, tor Pumptrackowy
(ul.
Henryka Sienkiewicza, 32-640 Palczowice)

Kierownik zawod?w: 
Andrzej  Kramarczyk tel. 798 754 226 , email: 
andrzejkramar@gmail.com
S?dzia g??wny: Artur Byrski
Pomiar czasu: firma RewoSport2.      ZG?OSZENIA:

Strona internetowa https://rewosport.pl/ (zak?adka wyniki i zapisy)

 

3.    WARUNKI STARTU:
Osoby zamieszka?e na terenie Stowarzyszenia ?Dolina Karpia? ? gminy Brze?nica, Osiek, Polanka Wielka, Przecisz?w, Spytkowice, Tomice, Zator, Mucharz, Strysz?w, Kalwaria Zebrzydowska

Warunkiem dopuszczenia do zawod?w jest:
         I ? sprawny rower z minimum jednym hamulcem
         II ? kask
         III- wskazane s? ochraniacze oraz koszulka z d?ugimi r?kawami

Zawodnicy bior? udzia? w imprezie na w?asn? odpowiedzialno??. Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za szkody w sprz?cie oraz w stosunku do os?b trzecich.

iles/9997_pl.pdfte_f)Osoby niepe?noletnie musz? posiada? zgod? rodzic?w / opiekun?w prawnych na udzia? w zawodach sportowych (wz?r na ostatniej stronie regulaminu, https://dostartu.pl/statute_files/9997_pl.pdf)

4.     PROGRAM:

?         9:00-10:00  rejestracja i wydawanie numer?w

?         10:00-10:45 treningi gr I

?         10:45-11:15 treningi gr. II

?         11:30 ? start i rozpocz?cie zawod?w

Zawodnicy pokonuj? dwa przejazdy oddzielnie mierzone. Do wyniku zalicza si? jeden ? lepszy czas.

Zako?czenie, rozdanie nagr?d i medali 15 minut po przeje?dzie ostatniego zawodnika.

 

5.    KATEGORIE WIEKOWE

(Dziewczynki zg?oszone do zawod?w rywalizuj? z ch?opcami o jedn? kat. wiekow? ni?ej)

- KM1 ? dziewcz?ta do lat 7 (2016, 2017...) oraz ch?opcy do lat 5 (2018, 2019...)
- KM2 ? dziewcz?ta 8-10 lat (2015-2013) oraz ch?opcy 6-7 lat (2017-2016)
- KM3 ? dziewcz?ta 11-13 lat (2012-2010) oraz ch?opcy 8-10 lat (2015-2013)
- KM4 ? dziewcz?ta 14-16 lat (2009-2007) oraz ch?opcy 11-13 lat (2012-2010)
- KM5 ? dziewcz?ta 17 lat i wi?cej (2006, 2005...) oraz ch?opcy 14-16 lat (2009-2007)
- M6 ? ch?opcy 17 lat i wi?cej (2006, 2005?)

Zawodnicy posiadaj?cy licencj? PZKol / UCI startuj? w kategorii OPEN Kobiety i OPEN M??czy?ni, niezale?nie od wieku.


Zawodnicy spoza Doliny Karpia, zar?wno z licencjami jak i bez, mog? wystartowa? w kat. Open kobiet i m??czyzn.

Nie pobieramy wpisowego.